Regulamin

Regulamin sklepu internetowego HagArt

obowiązujący od dnia 05 października 2015 roku

Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.).

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem hag-art.pl jest prowadzony przez HagArt Agnieszka Hołodniak z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Matejki 78/3, 66-400 Gorzów Wlkp. wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 599-001-20-67, numer Regon: 003147519.

Dane kontaktowe:

 • adres pocztowy:

HagArt Agnieszka Hołodniak

ul. Matejki 78/3

66-400 Gorzów Wlkp.

 • adres poczty elektronicznej:

hagart.pl@gmail.com,

 • numer telefonu :                                                                                                                                                                  +48 695 922 152 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).
 1. Warunkiem korzystania przez Klienta z Usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest zapoznania się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniony na stronie internetowej Sklepu w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży towarów, zasady wykonywania tych umów, dokonywania za pośrednictwem Sklepu internetowego rezerwacji towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

 1) Sklep internetowy (Sklep) – sklep internetowy prowadzony przez HagArt dostępny na stronie internetowej pod adresem www.hag-art.pl, za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

2) Strona – Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.

3) Sprzedawca – HagArt Agnieszka Hołodniak z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Matejki 78/3, 66-400 Gorzów Wlkp., wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 599-001-20-67, numer Regon: 003147519. Adres poczty elektronicznej: hagart.pl@gmail.pl. Numer telefonu: +48 695 922 152;

4) Usługodawca – HagArt Agnieszka Hołodniak z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Matejki 78/3, 66-400 Gorzów Wlkp., wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 599-001-20-67, numer Regon: 003147519. Adres poczty elektronicznej: hagart.pl@gmail.pl. Numer telefonu: +48 695 922 152;

5) Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zamierza zawrzeć albo zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej za pośrednictwem Sklepu internetowego;

6) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z HagArt niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa zamówienie w Sklepie internetowym lub dokonuje rezerwacji za pośrednictwem Sklepu internetowego;

7) Konto klienta (Konto) – zabezpieczone Hasłem konto, w którego ramach gromadzone są dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz historia zamówień;

8) Hasło – ciąg znaków konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji;

9) Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu;

10) Produkt – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;

11) Koszyk – lista Produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie Produktów na podstawia wyborów Klienta;

12) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie HagArt przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego towarów będących przedmiotem zamówienia;

13) Umowa – umowa zawierana na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 ustawy Kodeks cywilny w przypadku Klientów;

14) Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego;

15) Kodeks cywilny – ustawa z 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);

16) Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827);

17) Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których HagArt skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym, powierzy zamówiony towar przewoźnikowi w celu dostarczenia Klientowi oraz dostarczy zamówiony towar za pośrednictwem przewoźnika na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu;

18) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

19) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie HagArt przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego towarów będących przedmiotem zamówienia;

 1. Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu internetowego, składania zamówień lub dokonywania rezerwacji, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:

1) posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;

2) posiadanie przeglądarki internetowej:

a) Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub

b) Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub

c) Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub

d) Opera w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub

e) Apple Safari 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies;

3) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);

4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie internetowym, HagArt podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet. HagArt zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie internetowym poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer).
 1. Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do:

1) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,

2) korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,

3) niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,

4) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,

5) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

6) niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

 1. Umowy zawierane przez Sprzedawcę lub Usługodawcę w zakresie Sklepu internetowego zawierane są w języku Polskim.
 • 2 Świadczenie usług elektronicznych

 Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące usługi elektroniczne:

1) Konto Klienta w Sklepie internetowym.

2) Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym.

 1. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.
 2. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

1) Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji, na czas nieoznaczony.

2) Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, usunąć swoje Konto poprzez przesłanie Usługodawcy na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e–mail) żądania usunięcia Konta.

3) Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym adresu poczty elektronicznej (e–mail) Klienta oraz Hasła. Klient jest zobligowany do zachowania w tajemnicy powyższych danych.

4) Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi, za który przyjmuje się dodanie Produktu do Koszyka.

5) Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej, polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

 1. Reklamacje dotyczące Usług elektronicznych można zgłaszać pisemnie lub poprzez pocztę elektroniczną (e–mail). Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jej otrzymania.
 • 3 Rejestracja i logowanie
 1. HagArt świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.hag-art.pl.
 1. Usługa Konta Klienta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego po zalogowaniu się.
 1. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
 1. Klient może przeglądać asortyment Sklepu internetowego, składać zamówienia lub dokonywać rezerwacji bez rejestrowania Konta Klienta. Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym ma jednak możliwość: dodawania produktów „do ulubionych” i polecania ich znajomym, śledzenia historii zamówień, śledzenia statusu złożonego zamówienia.
 2. Klient może zarejestrować Konto Klienta w Sklepie internetowym po naciśnięciu na stronie głównej Sklepu internetowego pod adresem hag-art.pl zakładki „Logowanie/Rejestracja” lub może zarejestrować Konto Klienta podczas składania zamówienia albo dokonywania rezerwacji za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 1. Zarejestrowanie Konta Klienta w Sklepie internetowym wymaga wypełnienia formularza rejestracji przez podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) oraz hasła. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia Konta Klienta, realizacji i obsługi zamówień lub rezerwacji złożonych w Sklepie internetowym, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia Konta Klienta. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do założenia Konta Klienta.

 1. Po wypełnieniu formularza rejestracji należy nacisnąć przycisk „Zarejestruj się”. Następnie, na podany w formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail), zostanie przez Kazar wysłana wiadomość potwierdzająca zarejestrowanie Konta Klienta. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej potwierdzającej zarejestrowanie Konta Klienta. Usługa Konta Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 1. Po zarejestrowaniu Konta Klienta, Klient może zalogować się do Sklepu internetowego podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło.
 1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, przez przesłanie HagArt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pl@gmail.com albo w formie pisemnej na adres pocztowy HagArt wskazany w § 1 punkt 1.1) Regulaminu, żądania usunięcia Konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym.
 1. HagArt może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta z zachowaniem 14 – dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą:

1) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu,

2) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,

3) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,

4) przesyłanie lub umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

 1. HagArt może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przesyłając Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) aktualnie zarejestrowany w Sklepie internetowym.
 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta ze Sklepu internetowego.
 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.
 2. 4 Składanie zamówień
 1. Wszelkie informacje o Produktach podane na stronach Sklepu internetowego stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 1. Cena Produktu podana jest w złotych polskich i jest ceną brutto. Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia i są ponoszone przez Klienta. Koszt dostawy zależy od wagi przesyłki oraz wybranego przez Klienta sposobu płatności i dostawy. Łączny koszt Zamówienia, obejmujący ceny Produktów oraz koszt dostawy, widoczny jest przy podsumowaniu dokonywanego Zamówienia.
 1. Ceny Produktów uwidocznione na stronie Sklepu internetowego są wiążące w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta.
 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 1. Przez złożenie Zamówienia należy rozumieć wybór rodzaju i liczby Produktów na stronie Sklepu internetowego poprzez dodanie ich do Koszyka, weryfikację zawartości koszyka, wybór sposobu płatności i dostawy, ostateczne sprawdzenie poprawności Zamówienia, a następnie zatwierdzenie Zamówienia.
 2. Niezbędnym elementem procedury składania Zamówienia jest zapoznanie się przez Klienta z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja, co Klient potwierdza, zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją Zamówienia. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu w trakcie składania Zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia Produktów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Złożenie przez Klienta Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktów będących przedmiotem Zamówienia w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 4. Składający Zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia wymaganych danych w formularzu Zamówienia udostępnionym na stronie Sklepu internetowego, a w szczególności do podania imienia i nazwiska oraz adresu dostawy. Podanie niepełnych, nieprawdziwych lub błędnych danych może utrudnić, a nawet uniemożliwić realizację zamówienia. Szczególnie ważne jest podanie prawidłowego numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej (e–mail), co umożliwi kontakt w razie ewentualnych problemów z realizacją Zamówienia.
 5. Po złożeniu przez Klienta prawidłowo wypełnionego formularza Zamówienia otrzyma on poprzez pocztę elektroniczną (e–mail) odpowiedź Sprzedawcy potwierdzającą przyjęcie Zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty i z tą chwilą dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży. Tego rodzaju wiadomość elektroniczna stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy na odległość. Załącznikiem do wiadomości e–mail jest dokument PDF, zawierający wszystkie dane Zamówienia. Zamówienie z wybraną opcją płatności przy odbiorze i przesyłką „za pobraniem” wymaga dodatkowo potwierdzenia przez Klienta poprzez kliknięcie w link umieszczony w treści wiadomości.
 6. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Klienta w całości lub części Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu rozwiązania zaistniałej sytuacji.
 7. Jeśli, po złożeniu przez Klienta zamówienia obejmującego kilka towarów, okaże się, że realizacja części zamówienia nie będzie możliwa w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, HagArt niezwłocznie poinformuje o tym Klienta na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta. W takim przypadku Klient może anulować zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie lub anulować złożone zamówienie w całości informując o tym Hagart za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hagart.pl@gmail.com albo w formie pisemnej na adres pocztowy HagArt wskazany w § 1 punkt 1.1) Regulaminu.
 1. W przypadku określonym w punkcie 11, gdy Klient dokonał już zapłaty za zamówiony towar z góry, HagArt zwróci Klientowi niezwłocznie zapłaconą cenę lub jej odpowiednią część, w razie gdy zamówienie zostanie zrealizowane w części. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności – w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 1. Klient, który złożył zamówienie i wybrał płatność za pobraniem, ma prawo anulować zamówienie do momentu nadania przez HagArt przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta. Oświadczenie woli o anulowaniu zamówienia może zostać złożone przez naciśnięcie na link „Anuluj zamówienie”, który pojawia się na stronie Sklepu internetowego www.hagart.pl/sklep po wybraniu przez Klienta pola „Potwierdzam zakup, Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” dotyczącego danego zamówienia lub przez kliknięcie na link „Anuluj zamówienie” umieszczony w otrzymanej od HagArt wiadomości elektronicznej zawierającej potwierdzenie otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji. Po naciśnięciu na link „Anuluj zamówienie” na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta, zostanie wysłana wiadomość dotycząca etapu realizacji i możliwości anulowania zamówienia.
 • 5 Płatność
 1. Na każdy sprzedany Produkt wystawiany jest paragon lub imienny dowód zakupu (faktura).
 2. Płatność za zamówiony Produkt może nastąpić, zgodnie z wyborem Klienta podczas składania Zamówienia, przelewem na konto bankowe Sprzedawcy, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, przy odbiorze osobistym lub „za pobraniem” (przy odbiorze przesyłki).
 3. W przypadku niektórych rodzajów Produktów Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na Stronie.
 • 6 Realizacja zamówień, sposób i koszty dostarczenia zamówionego towaru
 1. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się z chwilą wpływu wpłaty na wskazany rachunek bankowy w przypadku płatności przelewem lub z chwilą uzyskania potwierdzenia dokonania zapłaty z systemu płatności elektronicznych lub z chwilą dokonania Zamówienia w przypadku wyboru opcji „Płatność przy odbiorze”.
 2. Produkty wysyłane są na adres wskazany przez Klienta. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 3. Produkty dostarczane są za pomocą Poczty Polskiej – Ekspres24 lub Kurier 48 albo firmy kurierskiej InPost, zgodnie z wyborem i na adres wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia. Możliwy jest również odbiór osobisty. Szczegółowe informacje dotyczące odbioru osobistego podawane są podczas składania Zamówienia.
 4. Klient ponosi koszty dostawy (wysyłki), których wysokość uzależniona jest od wielkości przesyłki, rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Aktualna cena dostawy podawana jest w trakcie składania Zamówienia. Z odbiorem osobistym nie wiążą się żadne opłaty.
 5. Czas realizacji Zamówienia wynosi od 1 do 4 dni roboczych, licząc od dnia złożenia Zamówienia przez Klienta, chyba że w opisie Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. Praktycznie jednak Produkt wysyłany jest tego samego  jeśli zamówienie zostało złożone i opłacone do godziny 12:00 bądź następnego od poniedziałku do piątku.
 6. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa do krajów Unii Europejskiej jest możliwa po indywidualnym ustaleniu jej warunków (w tym formy płatności oraz kosztu i sposobu dostawy) poprzez odrębny kontakt Klienta ze Sprzedawcą.
 7. W przypadku wybranych Produktów Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy.
 8. W chwili otrzymania przesyłki Klient powinien w miarę możliwości sprawdzić w obecności dostawcy paczkę pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Wskazane jest, aby w przypadku stwierdzenia uszkodzeń przesyłki lub Produktów Klient odmówił odbioru przesyłki i w obecności kuriera lub pracownika poczty protokolarnie potwierdził stan przesyłki, co znacznie ułatwi dochodzenie roszczeń reklamacyjnych oraz skontaktował się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
 9. W przypadku, gdy zamówiony towar ma być dostarczony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, koszty dostarczenia zamówionego towaru ponosi Klient.
 • 7 Warunki odstąpienia od Umowy
 1. Zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych punktach 3, 4 i 5 niniejszego Regulaminu. Pouczenie o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 3. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, to Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 4. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 6. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, w tym w szczególności do takich, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 • 8 Tryb postępowania reklamacyjnego
 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom sprzedawanych Przedmiotów bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). W przypadku wadliwości nabytych Produktów Klientom przysługują uprawnienia przewidziane w ustawie Kodeks cywilny, w szczególności w części odnoszącej się do rękojmi (art. 556 i kolejne).
 2. Reklamacje składa się na adres Sprzedawcy. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta, informację o rodzaju wady i dacie jej stwierdzenia, żądanie Klienta wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady, a w razie wątpliwości również jakiegoś rodzaju potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego Produktu w Sklepie. Powyższa treść reklamacji ma jedynie formę zalecenia, a reklamacje o innej treści również będą rozpatrywane przez Sprzedawcę.
 3. Jeśli do rozpoznania reklamacji konieczne będzie zapoznanie się przez Sprzedawcę ze sprzedanym Produktem to Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, będzie zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz na adres Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jej otrzymania.
 5. Sprzedawca nie udziela odrębnej gwarancji na sprzedawane Produkty (niektóre Produkty mogą być objęte gwarancją ich producenta), jak również nie świadczy usług posprzedażowych.
 6. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za wady Produktu.

1) uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Hagart,

2) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

 • 9 Sposoby dochodzenia roszczeń
 1. Jeżeli Sprzedawca nie uznał reklamacji Konsumenta, a ten się nie zgadza z jego decyzją, to może skorzystać z dostępnych pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń.
 2. W szczególności Klient ma możliwość zwrócenia się do właściwego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą zgodnie z art. 36 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.). Mediacja ma charakter dobrowolny (obie Strony muszą wyrazić na nią zgodę), a ewentualna ugoda Stron także musi być wynikiem zgody pomiędzy obiema Stronami. Skuteczne wniesienie wniosku o przeprowadzenie mediacji nie gwarantuje jej przeprowadzenia ani tym bardziej jej wyniku.
 3. Klient ma również możliwość zwrócenie się o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży przez stały polubowny sąd konsumencki przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej, o którym mowa w art. 37 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.). Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001 nr 113 poz. 1214).
 4. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach dochodzenia roszczeń dostępne są również w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 5. W przypadku braku rozstrzygnięcia na drodze pozasądowej spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i mające związek z wykonywaniem Umów zawartych między Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296 ze zm.).
 • 10 Dane osobowe i polityka prywatności
 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu internetowego jest Usługodawca.
 2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926) oraz przepisami ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422 ze zm.).
 3. Dane osobowe udostępnione przez Klienta są gromadzone, przetwarzanie i wykorzystywane w celu realizacji Zamówień. Ponadto mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za przyjmowanie płatności i dostawę zakupionych Produktów do Klienta.
 4. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów złożenia i realizacji Zamówienia uniemożliwia składanie Zamówień w Sklepie internetowym.
 5. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klient potwierdza poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w trakcie składania Zamówienia.
 6. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania (po zalogowaniu się na Konto Klienta). Klientom przysługuje prawo żądania czasowego albo stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia.
 • 11 Postanowienia końcowe
 1. Sprzedawca/Usługodawca honoruje wszelkie prawa Konsumenta przewidziane w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza w Ustawie o prawach konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów wynikających z przepisów prawa. Wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumentów korzystających ze Sklepu. Postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia wyżej wymienionej ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Ustawy o prawach konsumenta, Kodeksu cywilnego, Ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Zmiana Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu Umów o charakterze ciągłym zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział Umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu Umów o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Klientów nabytych przed dniem wejścia w życie zmian.
 4. Integralną część Regulaminu stanowi załącznik nr 1. Pouczenie o odstąpieniu od umowy.

 

 

Załącznik nr 1

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (HagArt Agnieszka Hołodniak, ul. Matejki 78/3, 66-400 Gorzów Wlkp., e-mail: hagart.pl@gmail.com, tel.: +48 695 922 152 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Załącznik nr 2

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy )

 

 

Adresat:

HagArt Agnieszka Hołodniak

 1. Matejki 78/3

66-400 Gorzów Wlkp.

e-mail: hagart.pl@gmail.pl

 

 

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy

sprzedaży następujących towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (*)

 

Lp. Nazwa rzeczy / usługi Ilość Wartość
1.
2.
3.
4.
5.

 

 

Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*) ____________

Data

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ____________________________________________

 

Imię i nazwisko

Adres konsumenta(-ów) ____________________________________________________

Adres

 

 

 

__________________________________________

Podpis konsumenta(-ów)

 

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 

Data: _________________________________________

 

(*) Niepotrzebne skreślić.